ĐĂNG KÝ MỚI GIA HẠN
1 năm 2 năm 3 năm 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ 1.163.636 1.981.818 2.618.182 1.163.636 1.981.818 2.800.000
Thiết bị Miễn phí 500.000 500.000 Miễn phí
Thuế VAT 116.364 198.182 261.818 166.364 248.182 280.000
Thành tiền 1.280.000 2.180.000 2.880.000 1.830.000 2.730.000 3.080.000