ĐĂNG KÝ MỚI GIA HẠN
Thời gian
sử dụng
1 năm 2 năm 3 năm 1 năm 2 năm 3 năm
Kể từ ngày 01/10/2017 không còn áp dụng chương trình khuyến mãi tháng!!!!
Giá trị sử dụng 1.160.909 1.990.000 2.824.545 1.160.909 1.990.000 2.642.727
Giá trị USB Token 500.000 500.000 Miễn phí Sử dụng token cũ
VAT 166.091 249.000 282.455 116.091 199.000 264.273
Tổng GTDV (gồm VAT) 1.827.000 2.739.000 3.107.000 1.277.000 2.189.000 2.907.000