ĐĂNG KÝ MỚI GIA HẠN
1 năm 2 năm 3 năm 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ 1.159.090 1.992.727 2.644.545 1.160.909 1.991.000 2.824.545
Thiết bị Sử dụng token cũ 500.000 500.000 Miễn phí
Thuế VAT 115.909 199.273 264.455 166.091 249.000 282.455
Thành tiền 1.275.000 2.192.000 2.909.000 1.827.000 2.742.000 3.109.000