ĐĂNG KÝ MỚI GIA HẠN
Thời gian
sử dụng
1 năm 2 năm 3 năm 1 năm 2 năm 3 năm
Kể từ ngày 01/10/2017 không còn áp dụng chương trình khuyến mãi tháng!!!!
Giá trị sử dụng 1.276.000 2.191.000 3109000 1.276.000 2.191.000 2.191.000
Giá trị USB Token 550.000 550.000 Miễn phí Sử dụng token cũ
Tổng GTDV (gồm VAT) 1.826.000 2.741.000 3.109.000 1.276.000 2.191.000 2.909.000