ĐĂNG KÝ MỚI GIA HẠN
1 năm 2 năm 3 năm 1 năm 2 năm 3 năm
Cước dịch vụ 1.661.818 2.493.636 2.825.454 1.207.272 1.207.272 2.370.909
Thiết bị Miễn phí Miễn phí
Thuế VAT 166.182 249.364 282.546 120.728 203.910 237.091
Thành tiền 1.828.000 2.743.000 3.108.000 1.328.000 2.243.000 2.608.000